Terma & Syarat Juh Digital

PENGENALAN

Semua program yang dikendalikan oleh TEGAS DIGITAL VILLAGE & INNOVATION HUB (TDV &TDIH ) adalah tertakluk dengan terma – terma & syarat-syarat ini melainkan dinyatakan sebaliknya.

1. SYARAT-SYARAT TERIKAT

 • Dengan mengemukakan permohonan:-
   1. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang yang terpakai, terma-terma ini serta sebarang garis panduan atau arahan lain yang diberikan kepada anda oleh TDV &TDIH  yang berkaitan dengan mana-mana program . 
   2. anda mewakili dan memberi jaminan bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat syarikat anda dan pesertanya berdasarkan terma ini, dan
   3. anda bersetuju bahawa semua keputusan TDV &TDIH  adalah muktamad dan mengikat ke atas anda, syarikat anda dan pesertanya. 
 • Jika terdapat sebarang percanggahan antara syarat ini serta mana-mana bahan berkaitan Program, termasuk tetapi tidak terhad kepada media sosial, kandungan laman web, dan televisyen, cetakan atau pengiklanan dalam talian, Syarat-Syarat ini akan diutamakan dahulu.

2. TEMPOH PERMOHONAN

 • Tempoh permohonan untuk mana-mana program akan ditutup pada MYT 12.00 tengahari pada tarikh tutup. (“Garis Masa”).  Semua permohonan mesti diberikan sebelum  MYT 11:59 P.M. daripada Garis Masa untuk permohonan tersebut diambil kira dalam  Program. Sistem TDV &TDIH  akan berfungsi sebagai jam rasmi untuk tujuan tarikh tamat permohonan.
 • Semua permohonan mestilah dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia. 
 • Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk memastikan bahawa anda telah mendaftar dan menyerahkan permohonan anda dengan betul. TDV &TDIH  tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan, kelewatan, permohonan menyasar, tidak dapat difahami, tidak lengkap, rosak, bercelaru atau penghantaran gagal pendaftaran atau permohonan, atau sebarang kelewatan atau kegagalan untuk menghantar, memproses, menerima atau dalam mempertimbangkan pendaftaran atau permohonan.
 • Jika anda ingin menukar butiran anda seperti nombor telefon, alamat e-mel dan/atau alamat selepas mendaftar dan memohon Program, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memaklumkan TDV &TDIH  dengan segera melalui notis e-mel.
 • TDV &TDIH  mempunyai semua hak-hak dan remedi-remedi sekiranya TDV &TDIH  mendapati bahawa mana-mana representasi-representasi dan waranti-waranti di atas adalah palsu secara material, termasuk tetapi tidak terhad untuk membatalkan kelayakan anda pada bila-bila masa sebelum atau selepas memilih peserta-peserta atau memulakan Program tanpa liabiliti dan kos kepada TDV &TDIH .

3. SIAPA YANG BOLEH MEMOHON

 • Anda mestilah
   1. berumur sekurang-kurangnya lapan-belas (18) tahun pada tarikh permohonan dengan jaminan anda mempunyai kapasiti undang-undang untuk memasuki kontrak yang mengikat; dan
   2. Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PKS) BERDAFTAR melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/Lembaga Hasil dalam Negeri (LHDN)/Ordinan Nama Perniagaan 1958/Akta Koperasi 1993/Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

4. BAGAIMANA UNTUK MEMOHON

 • Pemohon hendaklah melengkapkan dan menyerahkan borang permohonan yang terdapat di portal laman web.
 • Anda mesti memastikan bahawa semua maklumat dan dokumen yang perlu diserahkan kepada TDV &TDIH adalah tepat, terkini, benar dan lengkap. TDV &TDIH  berhak menolak dokumen anda tanpa notis terlebih dahulu kepada anda.
 • Permohonan-permohonan yang tidak mematuhi Terma-terma dan syarat-syarat ini adalah tidak sah pada pandangan pertama dan tidak akan diterima.
 • Permohonan anda adalah tertakluk kepada Terma-terma ini, Anda mesti memberi maklumat yang diperlukan dengan tepat dan menerima Terma-terma yang dipaparkan sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran untuk memohon penyertaan program ini.

5. PEMILIHAN PERMOHONAN YANG BERJAYA

 • Panel penilaian yang terdiri daripada wakil daripada MINTRED dan pihak yang dilantiknya (“Panel Penilai”) akan menilai semua permohonan-permohonan berdasarkan kriteria penilaian yang akan ditentukan oleh MINTRED mengikut budi bicara mutlaknya.
 • Keputusan Panel Penilai adalah muktamad, permintaan pihak peserta tidak akan dilayan. TDV &TDIH  berhak untuk tidak mendedahkan sebarang butiran mengenai penilaian permohonan Panel Penilai kecuali jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang.
 • TDV &TDIH boleh pada bila-bila masa meminta bukti kelayakan yang sah, termasuk tetapi tidak terhad kepada identiti, organisasi korporat, umur dan apa-apa dokumentasi relevan lain yang berkaitan seperti yang diperlukan.
 • TDV &TDIH boleh membatalkan kelayakan permohonan atau Peserta pada bila-bila masa tanpa notis atas sebarang sebab, termasuk, tidak terhad kepada keputusan TDV &TDIH dalam menentukan (mengikut budi bicara mutlaknya):
   1. Bahawa bukti yang diberikan tidak mencukupi; atau
   2. Pemohon atau peserta sebaliknya tidak memenuhi kriteria kelayakan Program;atau
   3. Pemohon atau Peserta gagal mematuhi Terma ini; atau
   4. percubaan dalam apa jua cara untuk mengganggu atau menjejaskan Program; atau
   5. untuk memintas mana-mana Terma ini.

6. PERSETUJUAN

 • Dengan menyertai Program TDV &TDIH, anda dengan ini bersetuju bahawa TDV &TDIH boleh mengumpul, memperoleh, menyimpan dan memproses data peribadi anda yang anda sediakan untuk tujuan program ini.
 • Anda dengan ini memberikan persetujuan anda kepada TDV &TDIH :-
   • Menyimpan dan memproses Data Peribadi anda;
   • Memdedahkan Data Peribadi anda kepada pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan atau pihak ketiga jika dikehendaki oleh undang-undang atau tujuan undang-undang.
   • Selain itu, Data Peribadi anda mungkin akan dipindahkan ke mana-mana syarikat dalam TDV &TDIH yang mungkin melibatkan penghantaran data anda ke lokasi di luar Malaysia. Untuk tujuan mengemas kini atau mengubah data tersebut, anda boleh pada bila-bila masa memohon kepada TDV &TDIH untuk mendapatkan akses kepada Data Peribadi anda yang disimpan oleh TDV &TDIH.
   • Untuk mengelakkan keraguan, Data Peribadi merangkumi semua data yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 termasuk semua data yang telah anda dedahkan kepada TDV &TDIH.
   • Anda mempunyai hak untuk mengakses, menarik balik dan membetulkan maklumat peribadi yang disimpan mengenai anda, dan untuk menentang pengumpulan atau pemporosesannya. Anda boleh meminta tindakan demikian dengan menghubungi TDV &TDIH di [email protected]. Maklumat anda juga boleh dikongsi dengan anak syarikat, rakan kongsi atau pelanggan TDV &TDIH terpilih untuk mentadbir atau memudahkan penyertaan dalam Program.

7. PEMBATALAN

 • Jika atas sebarang sebab TDV &TDIH tidak dapat menjalankan Program seperti yang dirancang sebagai akibat daripada, tidak terhad kepada sebarang peristiwa Force Majeure (termasuk dan tanpa had akibat pepijat, gangguan, campur tangan tanpa kebenaran, penipuan, kegagalan teknikal, jangkitan virus computer atau mana-mana yang lain yang menyebabkan, yang merosakkan, menjejaskan atau menjejaskan pentadbiran, keselamatan, keadilan, integriti, atau kelakuan tidak wajar Program ini), TDV &TDIH boleh membatalkan, mengubah suai, melanjutkan atau menggantung program ini mengikut budi bicara mutlaknya tanpa notis terdahulu kepada anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyemak kemas kini daripada TDV &TDIH dari semasa ke semasa.

8. PENAMATAN

Penamatan oleh TDV &TDIH 

 • Penamatan tanpa sebab
   1. TDV &TDIH boleh pada bila-bila masa, menamatkan permohonan anda tanpa sebab dengan menyatakan tarikh kuat kuasa penamatan anda daripada menyertai program ini.
 • Penamatan dengan sebab
   1. TDV &TDIH berhak untuk menamatkan penyertaan anda dengan sebab dan menyatakan tarikh kuat kuasa penamatan sekiranya anda:-
   2. Melanggar mana-mana Terma-terma di sini;
   3. Menjadi muflis atau tidak solven atau prosedur penggulungan telah dimulakan terhadap syarikat anda atau pegawai penerima telah dilantik oleh Mahkamah.

9. KESAN PENAMATAN

 • TDV &TDIH tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian, tuntutan, kerosakan dan kos yang ditanggung sekiranya berlaku penamatan. Anda akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, tuntutan, kerosakan dan kos yang ditanggung oleh TDV &TDIH sekiranya penamatan dengan sebab oleh TDV &TDIH. TDV &TDIH memelihara semua haknya di bawah Terma-terma ini dan seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang,

10. HILANG KELAYAKAN

 • TDV &TDIH berhak untuk membatalkan mana-mana permohonan yang:
   1. dianggap mengandungi maklumat yang tidak betul atau mengelirukan atau menipu;atau
   2. fitnah, menganiaya, menghina, mengancam, lucah, menghasut, menyinggung perasaan atau sebaliknya mengandungi kandungan pada pendapat TDV &TDIH  sebagai tidak sesuai atau tidak menyenangkan.

11. KESEDIAAN

 • Anda diwajibkan untuk menghadiri semua komponen-komponen teras Program.
 • Jika anda tidak dapat menghadiri mana-mana program, anda hendaklah memberikan notis bertulis kepada TDV &TDIH sekurang-kurangnya dua puluh empat (24) jam sebelum program dijalankan dengan menamakan wakil sebagai pengganti anda. Wakil anda mestilah merupakan kakitangan daripada syarikat anda.

12. HAD LIABILITI

 • Kecuali untuk sebarang liabiliti yang tidak boleh dikecualikan oleh undang-undang, TDV &TDIH ( termasuk pegawai-pegawai, pekerja-pekerja dan ejen-ejennya) tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian tidak langsung atau langsung) atau untuk sebarang kematian, penyakit, kecederaan diri atau kerosakan harta benda yang dialami (walaupun disebabkan oleh kecuaian), akibat daripada, atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan proses permohonan ini.

 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, anda bersetuju untuk melepaskan, menanggung rugi sepenuhnya dan mengekalkan tanggungan rugi sepenuhnya, TDV &TDIH (termasuk pegawai, pekerja dan ejennya) terhadap semua liabiliti, kos, kerugian, kerosakan, perbelanjaan, tuntutan atau hak lain yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, proses permohonan ini.

 • TDV &TDIH tidak bertanggungjawab untuk seberang masalah-masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian komunikasi atau untuk sebarang permohonan yang lewat,hilang, tidak lengkap, diserah secara silap, , tertangguh, tidak boleh dibaca, rosak atau permohonan tersasar sama ada disebabkan kesilapan, peninggalan, pengubahan, gangguan, pemadaman, kecurian, pemusnahan, gangguan penghantaran kegagalan komunikasi atau sebaliknya. TDV &TDIH tidak mempunyai kawalan ke atas komunikasi telefon, rangkaian atau talian dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang masalah yang berkaitan dengannya, sama ada disebabkan oleh kesesakan lalu lintas, kerosakan teknikal atau sebaliknya.

13. LAIN-LAIN

 • Anda bertanggungjawab untuk mendapatkan nasihat undang-undang dan kewangan anda sendiri berkenaan terma dan syarat ini.

 • TDV &TDIH berhak untuk meminda terma-terma dan syarat-syarat ini pada bila-bila masa. Jika terdapat sebarang perubahan dibuat, TDV &TDIH akan memaklumkan kepada orang ramai melalui laman webnya.

 • Sebutan kepada seseorang merujuk kepada individu, firma, pertubuhan perbadanan, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan.

 • Terma-terma ini akan membentuk kontrak yang mengikat antara anda dan Program atau TDV &TDIH.

 • Terma-terma ini akan mengikat anda dan penerima serah hak atau pentadbir anda.

 • Anda tidak boleh menyerahkan atau mengubah mana-mana bahagian atau keseluruhan hak-hak dan kewajipan-kewajipan anda di bawah ini kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kelulusan bertulis daripada TDV &TDIH terlebih dahulu.

 • Masa hendaklah menjadi intipati Terma ini.

 • Kegagalan TDV &TDIH untuk menguatkuasakan mana-mana haknya pada mana-mana peringkat bukan merupakan penepian daripada hak tersebut.

 • Jika mana-mana terma ini dianggap tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan atau menyalahi undang-undang atas apa-apa sebab, terma-terma selebihnya akan terus berkuat kuasa sepenuhnya.

14. PERBELANJAAN

 • Anda dan syarikat anda (jika terlibat) bertanggungjawab untuk semua perbelanjaan berkaitan permohonan atau penyertaan anda dalam proses pemilihan atau Program tersebut.
 • Anda dan Syarikat anda bertanggungjawab untuk semua perbelanjaan berkaitan Latihan dengan TDV &TDIH (sekiranya anda dipilih sebagai peserta). Lokasi latihan tersebut akan ditentukan oleh TDV &TDIH mengikut budi bicara mutlaknya. Anda boleh memilih untuk mengambil bahagian dalam latihan tersebut secara peribadi atau melalui telefon atau perkhidmatan persidangan video yang tersedia.

15. HUBUNGAN DENGAN TDV &TDIH 

 • Anda mengakui bahawa tiada apa pun dalam Syarat ini akan membentuk hubungan pekerjaan, usaha sama atau perkongsian antara anda dan TDV &TDIH. Anda tidak boleh sama sekali ditafsirkan sebagai ejen atau bertindak sebagai ejen TDV &TDIH dalam apa jua cara, dan sebaliknya.

16. PUBLISITI

 • Anda bersetuju anda tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan akhbar atau membuat sebarang kenyataan awam atau pendedahan tentang Program tanpa kebenaran bertulis TDV &TDIH 

 •  terlebih dahulu, dan kegagalan untuk mematuhinya boleh mengakibatkan kehilangan kelayakan untuk menyertai Program tersebut.

 • Anda mengakui dan memahami dengan menghadiri mana-mana acara yang berkaitan dengan Program secara peribadi sebagai peserta, anda bersetuju bahawa TDV &TDIH dan pihak-pihak yang berafiliasi dengannya boleh mengambil gambar, video dan sebaliknya merakam anda dalam Program (secara kolektif, “Rakaman”). Dengan mengemukakan permohonan atau sebarang bahan, anda dengan ini menjamin dan menyatakan bahawa anda telah memperoleh persetujuan yang sama daripada setiap peserta daripada Syarikat anda. Rakaman termasuk semua hak cipta dan hak lain di dalamnya dan kepadanya, akan dimiliki oleh TDV &TDIH, dan TDV &TDIH akan mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk menggunakan, mengubah, menyalin, menerbitkan dan mengekspoitasi Rakaman tersebut dan semua elemen yang terkandung di dalamnya, secara keseluruhan atau dalam sebahagian, dalam apa-apa jenis dan semua media yang wujud atau yang akan muncul di seluruh dunia, secara berterusan, untuk pengiklanan, publisiti, promosi, perdagangan dan tujuan lain tanpa pemberitahuan, kebenaran, atau pertimbangan selanjutnya. Anda bersetuju untuk melengkapkan sebarang pengeluaran atau penepian lanjut yang diperlukan oleh TDV &TDIH berhubung dengan Rakaman tersebut atau penyertaan anda dalam Program.

 • Kecuali yang mana dilarang oleh undang-undang, anda bersetuju untuk TDV &TDIH menggunakan nama Syarikat anda serta nama, suara, rupa, maklumat biografi anda dan lain-lain petunjuk identiti dalam apa-apa jenis media yang wujud atau yang akan muncul di seluruh dunia, secara berterusan untuk pengiklanan, publisiti, promosi, perdagangan, dan tujuan lain tanpa pemberitahuan, kebenaran atau pertimbangan selanjutnya. Anda juga memberikan kepada TDV &TDIH lesen yang boleh dibatalkan, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan tanda dagangan, tanda perkhidmatan,logo, pakaian, nama dagangan dan nama perkhidmatan anda untuk menghebahkan penyertaan anda dalam Program.

 • Dengan mengemukakan permohonan, anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah memperoleh kebenaran yang sama daripada setiap peserta daripada Syarikat anda bersamaan dengan persetujuan dalam perenggan sebelumnya dan anda bersetuju bahawa anda akan mendapatkan kebenaran bertulis yang sama daripada mana-mana orang yang menemani anda atau menemani peserta daripada Syarikat anda ke mana-mana acara berkaitan Program atau acara TDV &TDIH yang lain. Anda bersetuju bahawa anda akan memberikan TDV &TDIH salinan persetujuan bertulis yang diperlukan oleh Bahagian ini “PUBLISITI” atas permintaan oleh TDV &TDIH.

17. KERAHSIAAN

 • Sebarang maklumat yang menjadi hak milik TDV &TDIH yang diperolehi daripada anda tidak boleh didedahkan kepada mana-mana orang lain tanpa kebenaran bertulis TDV &TDIH terlebih dahulu. Kewajipan Peserta yang dinyatakan di sini akan diteruskan walaupun Program telah ditamatkan atau tamat.

18. PERMOHONAN

 • Dengan menghantar permohonan anda, permohonan itu dianggap Muktamad dan sebarang permintaan untuk mengedit/membatalkan/menukar permohonan tidak dibenarkan.

AKUAN

 • Saya dengan ini memberitahu bahawa:
   1. Saya telah membaca dan memahami sepenuhnya Terma Program; 
   2. Saya akan komited untuk menyertai Program; 
   3. Bersetuju untuk maklumat peribadi saya dikumpul dan diproses

PENAFIAN

Kandungan Laman Web/Portal ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat, data, perwakilan, pernyataan, hiperpautan, artikel dan dokumen-dokumen yang terdapat di sini) disediakan dan disediakan atas dasar “seadanya” dan “sebagaimana tersedia” untuk maklumat umum sahaja dan akan digunakan atas risiko anda sendiri. Ia tidak membentuk nasihat profesional, pakar, pelaburan, strategik atau pengurusan atau pendapat dalam apa jua bentuk. Sehubungan itu, kandungan Laman Web/Portal ini tidak boleh dipercayai sebagai pengganti untuk melakukan penyelidikan anda sendiri dan mendapatkan nasihat bebas anda sendiri daripada konsultan, profesional atau orang lain yang sesuai dalam bidang kepakaran masing-masing.

 • ketepatan, kesesuaian, kesempurnaan atau ketepatan masa penggunaan untuk apa-apa tujuan sekalipun kandungan tersebut;
 • ketepatan atau kebolehpercayaan mana-mana sumber dari mana kandungan tersebut diperolehi (sama ada dikreditkan atau sebaliknya);
 • tajuk, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu mana-mana produk atau perkhidmatan yang disenaraikan atau dinyatakan oleh Laman Web/Portal ini;
 • tidak melanggar hak harta intelek mana-mana pihak ketiga;
 • obligasi pembayaran dan penghantaran yang mungkin timbul akibat penggunaan kandungan Laman Web/Portal ini;
 • kerahsiaan sebarang maklumat yang didedahkan kepada mana-mana pihak, orang atau entiti yang disenaraikan atau dinyatakan oleh Laman Web/Portal ini; atau
 • daya maju atau kebolehlaksanaan mana-mana peluang perniagaan, model atau apa-apa jenis pelaburan sekalipun.