Dasar Privasi

Pengenalan

Kenyataan berikut menerangkan terma am TEGAS DIGITAL VILLAGE & INNOVATION HUB (“TDV&TDIH”) berkenaan pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda oleh TDV&TDIH. TDV&TDIH komited terhadap perlindungan data peribadi anda dan pematuhan semua undang-undang dan peraturan perlindungan data peribadi yang terpakai di Malaysia. 

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 mengawal pemprosesan data peribadi oleh pengguna data dalam transaksi komersial dan melindungi kepentingan subjek data. Menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”), TDV&TDIH berhati-hati dan komited terhadap perlindungan maklumat peribadi anda dan privasi anda. 

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Untuk membolehkan kami menyediakan Produk dan/atau Perkhidmatan kami kepada anda dan beroperasi dengan cara yang cekap dan berkesan, kami perlu mengumpul maklumat peribadi yang berkaitan daripada anda sama ada secara manual atau melalui laman web kami. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin dalam bentuk tetapi tidak terhad kepada kad pengenalan, nama pilihan, nombor pengenalan/pasport, umur, nombor telefon, alamat kediaman, alamat e-mel, tarikh lahir, jantina, bangsa, kewarganegaraan, pekerjaan, jawatan, butiran akaun bank, maklumat pasangan/anak seperti nama dan tarikh lahir, maklumat syarikat anda seperti nama, nombor pendaftaran dan alamat, maklumat tentang kesihatan fizikal atau mental, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang serupa. sifat, pelakuan atau dakwaan melakukan sesuatu kesalahan dan data lain yang diperlukan untuk tujuan data peribadi itu dikumpulkan. 

Tujuan Pemprosesan Data 

TDV&TDIH memproses data peribadi anda hanya untuk tujuan khusus dan terhad. 

Anda bersetuju bahawa semua data peribadi yang dikumpul dan/atau diproses oleh TDV&TDIH mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan berikut: 

 1. Untuk berkomunikasi dengan anda; 
 2. Untuk memaklumkan kepada anda tentang produk dan perkhidmatan kami; 
 3. Untuk menjawab pertanyaan anda; 
 4. Untuk menghantar bahan promosi kepada anda; 
 5. Untuk mentadbir prosedur pengurusan perhubungan pelanggan; 
 6. Untuk memproses permohonan dan penyediaan Produk dan/atau Perkhidmatan TDV&TDIH; 
 7. Untuk menjalankan penyelidikan, kajian, penilaian, tinjauan dan/atau menyediakan laporan/statistik untuk tujuan aktiviti perniagaan TDV&TDIH; 
 8. Untuk memudahkan pembayaran berkaitan perniagaan atau urusan kontrak antara TDV&TDIH dan anda dan/atau syarikat anda; 
 9. Penyimpanan rekod dalaman TDV&TDIH; dan/atau 
 10. Untuk semua tujuan lain yang bersampingan dan dikaitkan dengan mana-mana perkara di atas termasuk aktiviti perniagaan lain yang sah di sisi undang-undang TDV&TDIH. 
 

Pendedahan kepada Pihak Ketiga 

 1. TDV&TDIH mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada ahli gabungan kami atau pihak ketiga yang melaksanakan perkhidmatan bagi pihak TDV&TDIH dan dengan berbuat demikian kami akan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan piawaian industri yang berkenaan. (untuk memasukkan:
 2. badan kawal selia, badan kerajaan atau pihak berkuasa lain jika dikehendaki atau diberi kuasa untuk berbuat demikian untuk melaksanakan apa-apa fungsi kawal selia di bawah mana-mana undang-undang atau berhubung dengan mana-mana perintah atau penghakiman mahkamah;
 3. mana-mana orang yang TDV&TDIH dipaksa atau dihendaki berbuat demikian di bawah undang-undang; dan/atau
 4. pemegang saham kami)
 

Penerimaan Polisi

Anda diberi notis bahawa Produk dan/atau Perkhidmatan hanya akan disediakan kepada anda apabila anda menerima dan secara nyata bersetuju dengan terma Dasar Privasi ini, di mana penerimaan dan persetujuan nyata tersebut dibuktikan dengan anda mengklik atau menyemak atau menunjukkan sewajarnya pada bahagian kebenaran yang berkaitan dalam borang pendaftaran atau dokumen lain yang mungkin diberikan kepada anda, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Dengan menyatakan penerimaan anda terhadap terma Dasar Privasi ini, anda akan dianggap telah bersetuju dengan nyata untuk memproses data peribadi anda oleh TDV&TDIH atau mana-mana ejen, pekerja, rakan kongsi dan/atau kontraktornya yang diberi kuasa untuk tujuan seperti yang digariskan. Anda dengan ini bersetuju dan menerima bahawa dengan mendaftar dan/atau terus menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan, anda memberi kuasa dan membenarkan data peribadi anda diproses oleh dan jika perlu, didedahkan kepada kelas pihak ketiga seperti yang dikenal pasti oleh TDV&TDIH untuk tujuan TDV&TDIH menyediakan Produk dan/atau Perkhidmatan kepada anda. Untuk mengelakkan keraguan, anda juga dengan ini secara jelas bersetuju dengan TDV&TDIH memproses sebarang data peribadi sensitif yang berkaitan untuk tujuan tersebut.

Penarikan Kebenaran/Keizinan 

Walau apa pun yang bertentangan, anda boleh pada bila-bila masa menarik balik persetujuan anda untuk TDV&TDIH memproses mana-mana data peribadi anda atau sebahagian daripada data peribadi anda dengan menghantar kepada TDV&TDIH di alamat yang dinyatakan di bawah notis pengeluaran bertulis dan dalam tempoh yang ditetapkan di bawah PDPA. TDV&TDIH hendaklah mengambil semua langkah yang perlu untuk melaksanakan penarikan balik kebenaran anda, setakat penarikan tersebut tidak bercanggah dengan mana-mana kewajipan undang-undang TDV&TDIH yang lain. 

Jika anda tidak mahu data peibadi anda dikongsi dengan mana-mana pihak lain, atau jika anda tidak mahu menerima makluman berkenaan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh TDV&TDIH atau mana-mana pihak lain termasuk pihak ketiga, sila maklumkan kepada kami secara bertulis dan menghantar kepada TDV&TDIH di alamat yang dinyatakan di bawah. 

Anda hendaklah, atas permintaan bertulis, diberikan akses kepada semua data peribadi yang dipegang atau disimpan atau diproses oleh TDV&TDIH. Untuk mengelakkan kekeliruan, “akses” untuk tujuan peruntukan ini bermaksud pemberitahuan data peribadi anda yang diproses oleh atau bagi pihak TDV&TDIH dan supaya Salinan data tersebut disampaikan kepada anda dalam bentuk yang boleh difahami atas pilihan TDV&TDIH. 

Pembetulan Data Peribadi 

Anda boleh pada bila-bila masa membuat permintaan bertulis kepada TDV&TDIH untuk membetulkan mana-mana data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau lapuk dan hendaklah, setelah menerima permintaan bertulis anda untuk pembetulan, mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk pembetulan tersebut.
Sila buat sebarang permintaan untuk menarik balik kebenaran atau untuk meminta akses dan/atau pembetulan kepada mana-mana Data Peribadi seperti berikut: 

Urusetia Juh Digital Sarawak,
Sama Jaya High Tech Park,
93350 Kuching,Sarawak, Malaysia.
emel : [email protected]

Dengan menerbitkan dasar ini dalam laman web ini, kami akan menganggap pelanggan dan/atau klien kami telah dimaklumkan.